0575 757 115

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van PRO-Duurzaam

1. PRO-Duurzaam B.V. (hierna PRO-Duurzaam) is bij de KvK geregistreerd onder nummer

  • 88730387 en draagt btw-identificatienummer NL864753305B01. PRO-Duurzaam is gevestigd
  • aan De Stoven 1 (7206 AZ), te Zutphen. PRO-Duurzaam B.V. (hierna PRO-Duurzaam) is bij de
  • KvK geregistreerd onder nummer 88730387 en draagt btw-identificatienummer
  • NL864753305B01. PRO-Duurzaam is gevestigd aan De Stoven 1 (7206 AZ), te Zutphen.

2. Pro-Duurzaam Koude- en Warmtetechniek B.V. (hierna Pro-Duurzaam Koude- en

  • Warmtetechniek) valt eveneens onder deze algemene voorwaarden. Pro-Duurzaam Koude- en
  • Warmtetechniek is bij de KvK geregistreerd onder nummer 93553668 en draagt btw-
  • identificatienummer NL866447179B01. Dit bedrijf is gevestigd aan Gelderhorst 1E (7207 BH),
  • te Zutphen.

3. PRO-Duurzaam is per e-mail te bereiken via info@pro-duurzaam.nl of via de website www.pro-

duurzaam.nl.

4. PRO-Duurzaam stelt zich ten doel bij te dragen aan een schonere wereld door middel van haar

specialisatie in de levering en installatie van zonnepanelen en laadpalen voor elektrische

auto’s. PRO-Duurzaam verkoopt en levert aan zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1. Diensten: alle door PRO-Duurzaam en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever

geleverde diensten, inhoudende het leveren en installeren van de op grond van de

Overeenkomst te leveren Producten, alsmede alle andere door PRO-Duurzaam verrichte

werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst tussen PRO-Duurzaam en Opdrachtgever,

waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever

worden verricht, maar wel redelijkerwijs nodig moeten worden geacht in het kader van de

Overeenkomst.

2. Garantietermijn: de garantietermijn als gespecificeerd in de Offerte. De garantietermijn vangt

aan vanaf het moment van Oplevering.

3. Installatiedatum: datum die door PRO-Duurzaam en Opdrachtgever wordt overeengekomen

om de Overeenkomst uit te voeren, dan wel de aanvangsdatum van de uitvoering van de

Overeenkomst, indien de Installatie meerdere dagen vergt.

4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in beroep of bedrijf (hierna:

Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van haar

bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Opdrachtgever) met wie PRO-Duurzaam een

Overeenkomst sluit.

5. Oplevering: moment waarop PRO-Duurzaam de levering van de Producten en Diensten heeft

voltooid overeenkomstig de afspraken op grond van de Overeenkomst met Opdrachtgever en

Opdrachtgever de levering heeft aanvaard, een en ander conform de procedure uiteengezet in

Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Overeenkomst: de tussen PRO-Duurzaam en Opdrachtgever gesloten overeenkomst voor de

verkoop van een of meer Producten, en de levering van Diensten door PRO-Duurzaam, op basis

van een door PRO-Duurzaam opgestelde Offerte, die voor akkoord wordt ondertekend door

Opdrachtgever.2

7. Partijen, en ieder afzonderlijk als Partij: PRO-Duurzaam en/of Opdrachtgever.

8. Producten: alle door PRO-Duurzaam aan Opdrachtgever geleverde producten – PRODuurzaam

levert zonnepanelen, laadpalen, dakbedekking en / of warmtepompen – alsmede aanverwante

producten, noodzakelijk voor de levering van de overeengekomen producten, zoals (maar niet

beperkt tot) installatiekabels, omvormers en Wifi data-units (conform de in de Overeenkomst

opgenomen specificatie).

9. Prijs: de totaalprijs voor de levering van de Diensten en Producten door PRO-Duurzaam zoals

blijkt uit de door Opdrachtgever getekende offerte.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van PRO-Duurzaam, elke

Overeenkomst en op alle huidige en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Partijen.

Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. In geval van strijdige bepalingen van de Offerte enerzijds en deze Algemene Voorwaarden

anderzijds, hebben de bepalingen van de getekende Offerte voorrang. (Overige) Afwijkingen

van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met

PRODuurzaam overeengekomen.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. Alvorens de Overeenkomst tot stand komt, zal PRO-Duurzaam geheel vrijblijvend en op eigen

kosten, een schouw op locatie uitvoeren om te onderzoeken of de locatie geschikt is voor de

installatie van de Producten. Opdrachtgever is bij de schouw aanwezig.

2. PRO-Duurzaam zal tevens vooraf met Opdrachtgever overleggen omtrent haar verwachtingen

en maakt op basis daarvan een offerte op, die per e-mail verstuurd zal worden aan

Opdrachtgever.

3. Alle offertes van PRO-Duurzaam zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders

aangegeven.

4. De Overeenkomst komt tot stand door, bij voorkeur digitale, ondertekening van de offerte, dan

wel een door schriftelijk (hieronder begrepen: e-mail) akkoord op de offerte, door

Opdrachtgever.

5. PRO-Duurzaam bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst aan Opdrachtgever uiterlijk

binnen 5 werkdagen na ondertekening van de offerte, langs elektronische weg.

6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van PRODuurzaam

dan maken zij uitsluitend deel uit van de Overeenkomst, indien en voor zover PRODuurzaam

deze schriftelijk bevestigt.

7. Een opdracht door Opdrachtgever gegeven aan PRO-Duurzaam, waar geen schriftelijke offerte

aan vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door PRO-Duurzaam.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Na totstandkoming van de Overeenkomst, stuurt PRO-Duurzaam aan Opdrachtgever een

bericht langs elektronische weg met de Installatiedatum (deze datum wordt vooraf telefonisch

overlegd met Opdrachtgever).

2. PRO-Duurzaam zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te

voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en zoveel mogelijk overeenkomstig

de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken.3

3. PRO-Duurzaam is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te

schakelen. Bij de selectie van derden zal PRO-Duurzaam de nodige zorgvuldigheid in acht

nemen.

4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat PRO-Duurzaam de Producten en Diensten kan leveren op de

overeengekomen Installatiedatum.

5. Opdrachtgever staat in voor de beschikbaarheid van de locatie. Opdrachtgever verstrekt tijdig

alle gegevens, waarvan PRO-Duurzaam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de

uitvoering van de Overeenkomst.

6. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is het niet ongebruikelijk dat dakpannen breken.

Opdrachtgever erkent en accepteert dit risico. PRO-Duurzaam zal gebroken dakpannen

vervangen, met pannen die in aangezicht gelijk of nagenoeg gelijk zijn aan de te vervangen

dakpannen. PRO-Duurzaam is niet gehouden tot vervanging met identieke dakpannen. Indien

Opdrachtgever van mening is dat de dakpannen daar waar de Producten worden geïnstalleerd

van bijzondere waarde zijn of zeldzaam, die alleen door een specifiek soort pannen kunnen

worden vervangen, dan dient Opdrachtgever PRO-Duurzaam hiervan tijdig en ruim voor de

Installatiedatum op te hoogte te stellen, opdat Partijen vooraf afspraken maken over welke

Partij zorgdraagt voor de eventueel benodigde vervangende pannen, en de kosten van deze

pannen. Aansprakelijkheid van PRO-Duurzaam ten aanzien van gebroken dakpannen verband

houdende met de installatie van de Producten strekt nimmer verder dan zoals

overeengekomen in dit artikel 5.6.

7. Indien en zolang, naar inzicht van PRO-Duurzaam, bepaalde noodzakelijke door Opdrachtgever

te verstrekken informatie ontbreekt, is PRO-Duurzaam gerechtigd de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever aan haar verplichting zoals omschreven

in dit artikel heeft voldaan.

8. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is

overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van

een termijn dient Opdrachtgever PRO-Duurzaam hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. PRO-

Duurzaam dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te

geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen PRO-Duurzaam en

Opdrachtgever in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

PRODuurzaam is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang dit

overleg voortduurt.

2. De kosten (dan wel besparingen, in geval van minderwerk) als gevolg van overeengekomen

meer- of minderwerk worden berekend op basis van de door PRO-Duurzaam gehanteerde

tarieven die gelden op het moment dat het meer- of minderwerk wordt overeengekomen.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen PRO-Duurzaam en

Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een

aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide Partijen.

4. Indien PRO-Duurzaam wegens onvoldoende of incorrecte informatie van Opdrachtgever,

waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoorde te weten dat die (correcte) informatie van

belang was voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst, extra werkzaamheden dient

te verrichten, komen de extra kosten zonder meer voor rekening van Opdrachtgever (in

afwijking van lid 3 van dit Artikel).4

Artikel 7 Opschorting en Opzegging door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien de geleverde Diensten of

Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen. Het met de opschorting

gemoeide bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de gestelde tekortkoming.

Opdrachtgever meldt een gestelde tekortkoming onverwijld aan PRO-Duurzaam, schriftelijk

dan wel elektronisch.

2. Opdrachtgever, zijnde een Consument, is gerechtigd de Overeenkomst kosteloos op te zeggen,

binnen twee weken na totstandkoming van de Overeenkomst. In geval van opzegging door de

Consument na ommekomst van deze twee weken, heeft PRO-Duurzaam recht op betaling van

25% van de Prijs, als tegemoetkoming voor reeds gemaakte kosten en te lijden verlies als

gevolg van de opzegging.

3. In geval van opzegging door Opdrachtgever, zijnde een Zakelijke Opdrachtgever, en ongeacht

het moment van opzegging, heeft PRO-Duurzaam recht op betaling van 75% van de Prijs.

4. Opzegging dient schriftelijk (via elektronische weg) te geschieden en uitdrukkelijk te worden

bevestigd door PRO-Duurzaam, eveneens schriftelijk (via elektronische weg).

Artikel 8 Betaling

1. Alle genoemde bedragen in de Offerte ten aanzien van de Consument zijn in EUR en inclusief

BTW, tenzij anders vermeld.

2. Alle genoemde bedragen in de Offerte ten aanzien van de Zakelijke Opdrachtgever zijn in EUR

en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Betaling geschiedt middels het overboeken van het gefactureerde bedrag op het door

PRODuurzaam verstrekte bankrekeningnummer.

4. Betalingen dienen binnen de in de Offerte opgenomen termijn door Opdrachtgever te zijn

voldaan.

a. Voor Consumenten geldt dat indien een aanbetaling is overeengekomen, deze

aanbetaling – gelijk aan 30% van de Prijs – verschuldigd is binnen 2 werkdagen na

totstandkoming van de Overeenkomst; in welk geval het restantbedrag van de Prijs

verschuldigd is binnen 2 werkdagen na Oplevering. Indien geen aanbetaling is

overeengekomen, betaalt Opdrachtgever de gehele Prijs in ééns, binnen 2 werkdagen

na Oplevering.

b. Voor Zakelijke Opdrachtgevers geldt dat een aanbetaling van 75% is verschuldigd,

binnen 1 werkdag na levering van de Producten en aanverwante materialen op de

overeengekomen locatie. Vanaf het moment van vorenbedoelde levering, is

Opdrachtgever verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze Producten en

aanverwante materialen. Schade aan de Producten en aanverwante materialen

komen vanaf dan geheel voor rekening en risico van de Zakelijke Opdrachtgever. De

aanbetaling is niet restitueerbaar. Het restantbedrag van de Prijs is verschuldigd

binnen 1 werkdag na Oplevering zoals voorzien in leden 4 /5 van artikel 9 van deze

Algemene Voorwaarden.

5. Een betalingsregeling dient vooraf en schriftelijk met PRO-

Duurzaam worden overeengekomen.

6. Opdrachtgever gaat akkoord met digitale facturering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders

overeengekomen.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is

vereist. Opdrachtgever, zijnde Consument, is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De

Zakelijke Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het5

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot

het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien PRO-Duurzaam besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer

nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de

verschuldigde hoofdsom en wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 9 Installatie en Oplevering

1. PRO-Duurzaam levert de Producten en Diensten op de overeengekomen Installatiedatum.

2. Indien PRO-Duurzaam het werk niet op de overeengekomen Installatiedatum kan leveren, stelt

zij Opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk in kennis. PRO-Duurzaam zal in onderling overleg

met Opdrachtgever een nieuwe Installatiedatum overeenkomen.

3. PRO-Duurzaam heeft in elk geval het recht de Installatiedatum op te schorten indien zij de

uitvoering van het werk niet veilig acht, bijvoorbeeld door bepaalde weersomstandigheden.

4. Zodra PRO-Duurzaam de Producten heeft geïnstalleerd, en alle gerelateerde Diensten heeft

geleverd, zullen PRO-Duurzaam en Opdrachtgever gezamenlijk de Producten inspecteren.

Eventuele restpunten, onvolkomenheden of schadeposten leggen Partijen schriftelijk en

gezamenlijk (door ondertekening) vast in het formulier van Oplevering.

5. Ingebruikname door Opdrachtgever van de Producten, staat gelijk aan aanvaarding door

Opdrachtgever van de geleverde Producten en Diensten, en leidt daarmee tot Oplevering.

6. In voorkomend geval, op verzoek van een Zakelijk Opdrachtgever, wordt in aanvulling op de

Oplevering overeenkomstig leden 1-4 van dit Artikel 9, een Scope 12 keuring uitgevoerd.

PRODuurzaam zorgt ervoor dat deze keuring plaatsvindt en dat deze wordt uitgevoerd door

een gediplomeerd inspecteur (met SCIOS certificaat). PRO-Duurzaam stelt in overleg met de

Zakelijk Opdrachtgever een datum vast voor deze keuring. Opdrachtgever draagt de kosten van

deze keuring, en draagt tevens verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de locatie om

deze keuring op de overeengekomen datum uit te kunnen voeren. PRO-Duurzaam zal tijdens

de keuring aanwezig zijn. Eventuele vastgestelde verbeterpunten worden door PRODuurzaam

kosteloos en zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken na de da waarop de keuring

plaatsvond, verholpen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle Producten geleverd door PRO-Duurzaam blijven in eigendom van PRO-Duurzaam, tot het

moment van volledige betaling door Opdrachtgever van de Prijs.

2. De door PRO-Duurzaam geleverde Producten, die ingevolge het voorgaande onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. PRO-Duurzaam heeft het recht om aan Opdrachtgever te verzoeken een pandrecht te vestigen

op de geleverde Producten, indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Ten aanzien van Opdrachtgevers, zijnde Consument:

a. is de aansprakelijkheid van PRO-Duurzaam beperkt tot het bedrag dat onder de door

PRO-Duurzaam afgesloten verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet

tot uitkering overgaat of indien het voorval niet onder de verzekering valt, is de

aansprakelijkheid van PRO-Duurzaam beperkt tot een bedrag gelijk aan de

gefactureerde en betaalde Prijs.6

b. Is PRO-Duurzaam niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat

na Oplevering, en doordat Opdrachtgever de Producten heeft bewerkt of verwerkt,

aan derden heeft geleverd, respectievelijk door derden in gebruik heeft doen nemen,

of heeft doen bewerken of verwerken door derden.

Deze bepaling kan ook worden ingeroepen jegens Opdrachtgever door de door PRODuurzaam

ingeschakelde derden (hulppersonen).

2. Ten aanzien van Zakelijke Opdrachtgevers, is de aansprakelijkheid van PRO-Duurzaam voor

schade, van welke aard dan ook (hieronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg

van bedrijfsstagnatie) veroorzaakt door PRO-Duurzaam dan wel door PRO-Duurzaam

ingeschakelde hulppersonen, volledig uitgesloten (behoudens Artikel 11.5 hierna).

3. PRO-Duurzaam is in geen geval aansprakelijk voor gemiste energiebesparingen of

rendementsverlies. De berekening van besparingen in de door PRO-Duurzaam opgestelde

offerte gelden uitsluitend als indicatie van verwachte besparingen. De feitelijke besparingen

die worden gerealiseerd zijn afhankelijk van externe factoren waarop PRO-Duurzaam geen

invloed heeft. PRO-Duurzaam biedt derhalve geen garantie ten aan zien van te behalen

besparingen. Zij kan uitsluitend op basis van de technische specificaties van de aan

Opdrachtgever geleverde installatie berekenen in welke orde van grootte Opdrachtgever

besparingen redelijkerwijs kan verwachten, met het uitsluitend doel om Opdrachtgever zo

goed en zo volledig mogelijk te informeren.

4. Opdrachtgever vrijwaart PRO-Duurzaam voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan de

Opdrachtgever toerekenbaar is. In voorkomend geval, komen de kosten en schade aan de zijde

van PRO-Duurzaam geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5. De beperkingen dan wel uitsluiting van aansprakelijkheid genoemd in dit artikel 11 gelden niet

indien de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van

PRO-Duurzaam.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen

van PRO-Duurzaam, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet

meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is

niet beperkt tot: abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen,

brand, stakingen, ernstige storingen in de systemen van PRO-Duurzaam, brand,

overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog, oorlogsgevaar of anderszins

binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de

overmacht aanhoudt.

4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming

van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst

zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal PRO-Duurzaam

overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering

gebracht alle kosten die PRO-Duurzaam heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

1. Gedurende de in de offerte/algemene voowaardes gespecificeerde Garantietermijn, herstelt

PRO-Duurzaam materiaal- en fabricagefouten, en naar beste vermogen. Indien nodig vervangt7

PRO-Duurzaam geleverde Producten, met dien verstaande dat de arbeidskosten gemoeid met

de garantiewerkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever zijn, tenzij het ontstaan van het

gebrek is toe te rekenen aan PRO-Duurzaam.

2. De garantie vervalt indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist,

ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van

buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

De garantie geldt niet indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

In voorkomend geval is Opdrachtgever met betrekking tot uit te voeren

herstelwerkzaamheden door PRO-Duurzaam de betaling van voorrijkosten en uurloon

verschuldigd, alsmede betaling van de kosten van de nodige materialen en/of de vervangende

Producten, ongeacht het moment waarop de gebreken zich voordoen.

3. Gebreken aan de Producten dienen schriftelijk en onverwijld bij PRO-Duurzaam te worden

gemeld, langs elektronische weg. Indien Opdrachtgever nalaat de gebreken tijdig te melden,

en hierdoor extra schade is ontstaan of het herstel meer kosten met zich meebrengt, komen

deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

4. Na afloop van de Garantietermijn komen de door PRO-Duurzaam uitgevoerde

herstelwerkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever, hieronder begrepen: voorrijkosten

en uurloon, alsmede de kosten van benodigde materialen en (indien nodig) vervangende

Producten (tenzij deze vallen onder de fabrieksgarantie).

5. Alle overige herstelwerkzaamheden die PRO-Duurzaam uitvoert en die buiten de in dit Artikel

beschreven regeling vallen, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Garantie op dakbedekking

1. Productgarantie van 10 jaar

o Wij bieden een productgarantie van 10 jaar op al onze dakbedekkingsmaterialen. Dit

betekent dat indien er lekkages ontstaan als gevolg van een defect of

onvolkomenheid in het materiaal zelf, wij het defecte product kosteloos vervangen.

o Belangrijk: Deze garantie dekt alleen de kosten van het materiaal en niet de

arbeidskosten die gepaard gaan met de vervanging of reparatie.

2. Waterdichtheidsgarantie van 3 jaar

o Wij garanderen dat onze dakbedekking gedurende 3 jaar na installatie waterdicht is.

Dit houdt in dat eventuele lekkages die ontstaan door het binnendringen van water

van buitenaf, binnen deze periode kosteloos door ons worden hersteld.

o Na het verstrijken van de 3-jarige waterdichtheidsgarantie, zullen eventuele

reparaties worden uitgevoerd tegen de dan geldende tarieven voor zowel arbeid als

materialen.

Uitgesloten van Garantie

De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door:

Onjuist gebruik of misbruik van de dakbedekking.

Installatie of reparaties uitgevoerd door onbevoegde derden.

Extreem weer of natuurrampen.

Gebrek aan onderhoud of onjuist onderhoud van het dak.

Voorwaarden voor Aanspraak op Garantie8

Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u:

Een bewijs van aankoop en installatie van de dakbedekking te overleggen.

Onverwijld melding te maken van eventuele gebreken of lekkages zodra deze zich voordoen.

Contactinformatie

Voor vragen of het indienen van een garantieclaim kunt u contact met ons opnemen via:

Telefoon: 0575 757 115

E-mail: info@pro-duurzaam.nl

Adres: Gelderhorst 1e 7207BH Zutphen.

Wij zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige dakbedekkingsoplossingen en uitstekende

service. Uw tevredenheid en het langdurige behoud van uw dak zijn onze prioriteit.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van (persoons-)gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men

weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die

vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze

verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door

een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. PRO-Duurzaam kan hieraan niet worden gehouden

indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke

uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

2. PRO-Duurzaam verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever met inachtneming van de

regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. PRO-Duurzaam vraagt enkel om

de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. PRO

duurzaam bewaart deze gegevens in een beveiligde omgeving. PRO-Duurzaam bewaart deze

gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft, dient Opdrachtgever deze schriftelijk te zenden aan

info@pro-duurzaam.nl. PRO-Duurzaam neemt de klacht zo snel mogelijk in behandeling en

streeft ernaar om Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen een inhoudelijke reactie te sturen.

Artikel 17 Wijziging Algemene Voorwaarden

1. PRO-Duurzaam behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te

wijzigen dan wel aan te vullen. PRO-Duurzaam zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte

brengen.

2. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever

van toepassing op de Overeenkomst.

3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag

van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot

gevolg hebben dat PRO-Duurzaam Diensten of Producten onder voorwaarden levert die

wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst zijn overeengekomen.9

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen PRO-Duurzaam en Opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

2. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen uit hoofde van de

Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.